گزارش جلسه توجیهی مشاوره در زندان

در تاریخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ در پی مراجعه بانوان کانون فرهنگی زنان بلوچ استان به‌بند نسوان زندان مرکزی زاهدان با هدف برگزاری برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، در قالب برگزاری کلاس، ارائه کارگاه و مشاوره به بانوان زندانی، در حین ملاقات با مدیر

ادامه مطلب »

گزارش جلسه توجیهی مشاوره در زندان

در تاریخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ در پی مراجعه بانوان کانون فرهنگی زنان بلوچ استان به‌بند نسوان زندان مرکزی زاهدان با هدف برگزاری برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، در قالب برگزاری کلاس، ارائه کارگاه و مشاوره به بانوان زندانی، در حین ملاقات با مدیر

ادامه مطلب »