پایگاه اطلاع رسانی بانوی بلوچ

۱۴۰۰-۱۰-۱۱

تاثیرات اینترنت بر خانواده و اجتماع

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

اینترنت یکی از محصولات علمی و فنی است و مانند سایر ابزار می تواند کاربردهای مثبت و منفی داشته باشد. یکی از آثار منفی آناعتیاد به این ابزار است. اعتیاد در واقع ایجاد یک ارتباط افراطی، بدون هدف، غیرقابل کنترل با اینترنت است.

علائم و نشانگان عادت به اینترنت عبارتند از:

۱. استفاده افراطی و بیش از حد از اینترنت و کاهش کلی در فعالیتهای بدنی.۲. احساس نوعی اجبار برای ارتباط با اینترنت و دور شدناز فعالیتهای مهم زندگی.

۳. رغبت نکردن به انجام کارهای دیگر و تأخیر در انجام کارهای روزانه.

۴. کاهش و روابط بین فردی و رغبت نداشتن به ایجاد ارتباطات انسانی.

۵. فاصله گرفتن از کتاب و مطالعه و بی رغبتی نسبت به مطالعه و همچنین کمبود خواب و یا تغییر در الگوهای خواب برای گذراندن زمانبیشتری در شبکه.

۶. کاهش تفریحات، بی میلی نسبت به ورزش و فعالیت های بدنی.

۷. اختلال در چرخه خواب شبانه روزی.

۸. غفلت از خانواده و دوستان و بی توجهی به مسئولیت های شغلی و تحصیلی.

۹. بی رغبتی به امور معنوی و گرایش به انحرافات اخلاقی و اجتماعی.

مهمترین پیامدهای اعتیاد به اینترنت عبارتنداز:

اختلال افسردگی؛ گوشه گیری و انزوا، اختلال در میزان خواب و زمان آن، خستگی بیش از حد، فشارهای روانی از دست دادن فرصتهای شغلی، اختلال در روابط میان فردی، اختلاف های خانوادگی مشکلات درسی، افکار پرخاشگرانه و میل جنسی زودرس.

راهکارهایی جهت استفاده صحیح از اینترنت:

۱. برنامه ریزی برای کل ساعات شبانه روزی و تعیین هر کاری در زمان خاص و رعایت آن برنامه

۲. تعیین یک وقت محدود و در زمان خاص برای استفاده از اینترنت

۳. استفاده هدفمند و ضروری از اینترنت

۴. کامپیوتر را با توافق خانواده برای مدتی از اتاق خصوصی به محلی که سایر اعضای خانواده هستند، ببرید.

۵. تعیین جریمه برای استفاده های ناصحیح و بی رویه و بدون هدف

۶. جایگزین کردن برنامه های متنوع درسی، ورزشی، تفریحی

۷. افزایش روابط اجتماعی و کسب مهارتهای ارتباطی

۸. اجتناب از تنهایی و بیکاری زیرا تنهایی و بیکاری زمینه وسوسه انگیزی برای استفاده از اینترنت را فراهم می کند.

۹. اهتمام بیشتر به امور معنوی از قبیل نماز سر وقت، دعا، تلاوت قرآن

۱۰. معنا بخشی به زندگی، رعاتی راهکار ۹ نقش بسیار زیادی در معنا بخشیدن به زندگی دارد.

۱۱. هر روز حداقل بخشی از وقت خودتان را به کتابخوانی(مطالعه کتابهای مذهبی، رمان و …) اختصاص دهید.

اینترنت به خودى خود ابزارى بى طرف است که در ابتدا براى تسهیل تحقیقات در نهادهاى علمى و نظامى مورد استفاده قرار مى گرفت،اما اینکه اکنون مردم از آن چگونه استفاده مى کنند و چگونه سلامت روانى جامعه را تحت تأثیر قرار داده است مشکل اساسى و جدىبراى مردم ایجاد کرده است.

اعتیاد به اینترنت یا وابستگى رفتارى به اینترنت، صرف نظر از اینکه آن را بیمارى یا آسیب روانى یا معضل اجتماعى بدانیم، پدیده اىاست مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جسمانى، مالى، خانوادگى، اجتماعى و روانى همراه است و شخص وابسته متعاقبوابستگى به آن دچار افت جدى در کارکردهاى فردى و اجتماعى مى گردد.

فریبندگى اینترنتى در محیط خانواده باعث از هم گسیختگى ازدواج، روابط زناشویى و روابط والدین فرزندى گردیده است. افراد وابسته بهاینترنت وقت کمترى از زندگى شان را به مردم اختصاص مى دهند و در عوض بیشتر اوقات شان را در انزوا وقف کامپیوتر مى کنند. اینترنت نقش گفتگو را کم رنگ تر کرده است و زنگ خطر جدى را براى ارتباطات انسانى به صدا در آورده است استفاده زیاد از اینترنتبا پیوند ضعیف اجتماعى مرتبط است. همچنین اینترنت مفرى است براى کسانى که از مشکلات روان رنج مى برند و دچار تشویش،افسردگى و عدم اعتماد به نفس هستند. تکیه بیش از حد به استفاده از اینترنت، منشأ ایجاد اختلالاتى نظیر اعتیاد اینترنتى، افزایشاضطراب، منفى کارى، پنهان کارى، اختلال در فعالیت هاى زندگى، جدایى از جامعه، طلاق، شکست هاى تحصیلى و مشکلات مالى، مىشود. استفاده آسیب زا از اینترنت اغلب به نوعى زندگى اینترنتى منجر مى شود که ممکن است فرد را به صورت کامل از زندگى واقعى وروابط فردى واقعى منزوى سازد و حتى در مقابل مشاهده ورود عوامل مخل جهان واقعى به جهان اینترنتى جبهه گیرى شود. در بسیارىاز محیط هاى اینترنتى، برخى از کاربران خودشان را گرفتار سبک زندگى اینترنتى مى سازند به طورى که آنها مى خواهند زمان هر چهبیشترى را به اینترنت اختصاص دهند. این امر گاهى اوقات باعث مى شود که زندگى شخصى خود را نادیده گرفته و از آن غفلت نماید. احساسات رو به تزاید افسردگى، نومیدى، سرخوردگى، از خود بیگانگى، گناهکارى، شرمسارى و خشم مى توانند از علایم هشدار دهندهاستفاده آسیب زا از اینترنت باشند.

فریبندگى اینترنتى در محیط خانواده باعث از هم گسیختگى ازدواج، روابط زناشویى و روابط والدین فرزندى گردیده است

شخص ممکن است این احساسات را با فضاى زندگى اینترنتى و یا زندگى واقعى پیوند دهد و به دوگانگى شخصیتى منجر شود که اینمسئله در نوع چگونگى روابط با اعضاى خانواده تأثیر مى گذارد.

هوشیارى خانواده و شناخت اعتیاد اینترنتى

اعتیاد به اینترنت مختص به سن یا طبقه خاص نیست. مردان و زنان در سراسر دنیا مى توانند به ارتباطات اینترنتى، بازى هاى اینترنتى،جمع آورى اطلاعات و … از طریق اینترنت معتاد شوند. افرادى که از ضعف شدید در روابط اجتماعى رنج مى برد کسانى هستند که بهارتباطات اینترنتى پناه مى برند. محققان چند نوع اعتیاد اینترنتى را شناسایى کرده اند:

۱ـ اعتیاد به بازى هاى شبکه اى: شامل بسیارى از فعالیت هاى مختلف اینترنتى است. افراد ممکن است در بازى هاى روى خط شرکتکنند و یا در حراج، شرکت کرده و یا خرید کنند. این اعتیاد بخصوص مى تواند براى کاربران بسیار گران تمام شود و یا صورت حساباتصال به اینترنت و هزینه کارت هاى اینترنتى که توسط والدین تأمین مى شوند را افزایش دهد.

۲- اطلاعات نامحدود: میزان اطلاعات در دسترس اینترنت، نامحدود و بى شمار است. بعضى کاربران ممکن است دچار وسوسه دستیابىبه اطلاعات و طبقه بندى آنها شوند. اطلاعاتى که هیچ گونه نظارت و قانونى براى پاک سازى و محدود کردن آن وجود ندارد.

۳- اعتیاد به رایانه: زمانى که اعتیاد به اینترنت وجود ندارد، بحث اعتیاد به رایانه بسیارى از موارد ذکر شده را مى پوشاند. بازى هاىرایانه اى غیر شبکه اى مى تواند براى بسیارى از افراد وابستگى شدید به همراه بیاورد. این مشکل در هنگام استفاده از انواع وسایلبازى هاى رایانه اى مثل «سگا» و «پلى استیشن» نیز رخ مى دهد.

۴ ـ اعتیاد به عکس اینترنتى: عکس هاى مستهجن و شهوت آور بر روى اینترنت به سادگى قابل دستیابى اند.

زمانى که نرم افزارهاى کنترل کننده جهت محدود ساختن دسترسى افراد بخصوص کودکان و نوجوانان به پایگاههاى اینترنتى طراحىشدند، بسیارى از پایگاههاى غیر اخلاقى نیز راههایى جهت عبور از این موانع به وجود آورده اند. و این از جمله مواردى است که ذهنبسیارى از والدین را به خود مشغول کرده است.

با خانواده در اینترنت

شناخت و آگاهى در برخورد با هر گونه پدیده و فرآیندى، حرف اول را در تشخیص خوبى یا بدى مى زند. آشنایى با دنیاى کامپیوتر وبخصوص اینترنت زمینه تغییر و تحول را در زندگى بشر به وجود آورده است. هر چه این شناخت بیشتر باشد نوع و نحوه استفاده از اینفن آورى نیز بهتر و مطلوب تر خواهد بود. خانواده در نوع استفاده از اینترنت در جهت کم کردن آسیب ها و بالا بردن سطح آگاهى ودانش و بهره ورى از این فن آورى براى ارتقاء سطح اقتصادى و اجتماعى خود، با به کارگیرى دو راهکار مى تواند به اهداف فوق دستبیابد:

ـ محدود نمودن اینترنت از طریق ابزارى چون فیلترینگ، کم کردن دسترسى افراد، استفاده از نرم افزارهاى خانگى براى کنترل نمودناستفاده کنندگان …

ـ کار فرهنگى یکى از بهترین راهکارهاى چگونه استفاده کردن از اینترنت است. ایجاد سایت هاى جذاب و دیدنى، آگاهى دادن به خانوادهها با تشکیل کارگاههاى آموزشى، معرفى و شناساندن سایت هاى مفید و ارزشمند به کاربران، و از همه مهم تر نقش صدا و سیما ومطبوعات و محققان در بیان تأثیرات مثبت و منفى و آگاهى دادن به خانواده ها در نوع استفاده و هوشیار نمودن والدین در برخورد بامسائل جانبى اینترنت، مى باشد.

مقاله: بررسی تاثیرات اینترنت بر خانواده ها

۷۸۶

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
انتهای پیام/

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *