پایگاه اطلاع رسانی بانوی بلوچ

۱۴۰۱-۰۲-۲۸

کارگاه آموزشی آیین همسرداری در شهرستان زابل برگزار گردید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

هیچ گاه به همسرت بی‌احترامی نکن حتی زمانی که از او عصبانی هستی. کوچک شمردن او پیش روی فرزندان آفت خانواده است. تو باید کاری کنی که فرزندتان به همسرت احترام بگذارد و همسرت باید طوری رفتار کند که فرزندتان به تو احترام بگذارد. هرچه بیش‌تر همسرت را درک کنی به او نزدیک‌تر می‌شوی.

به گزارش خبرنگار کانون فرهنگی زنان سیستان، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱ به همت کانون فرهنگی زنان سیستان در راستای خدمت گزاری به جامعه بانوان ، کارگاه آموزشی آیین همسرداری با موضوع (راه‌کارهایی برای ارتباط زناشویی بهتر) با کارشناسی سرکار خانم  خیرالنساء شیخی و با حضور جمعی ازبانوان در روستای  تپه کنیز شهرستان هیرمند  برگزار گردید.

خلاصه ای از مطالب ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

راه‌کارهایی برای ارتباط زناشویی بهتر

ﺑﯾن زوﺟﯾن ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺑﺎﯾد بهﺻورت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد. ھر ﻓردی دارای ﻣﺷﮑﻼت، دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ در ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﻗﻠﺑش ﻣﯽﺑﺎﺷد. ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردان ﺗﺻورﻣﯽﮐﻧﻧد  اﮔر اﯾن ﻣﺳﺎﺋل را ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾم، ﺗرﮐم ﺧواھد ﮐرد. ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐـﮫ ﺟـرﯾﺎن اﯾـن ﻧﯾﺳت . ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﺑرای او از ﺧود ﭼﯾزی را ﻓﺎش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه‌ای ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد دارد، ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد. ھﻧﮕﺎمی‌که او ﺷروع ﺑـﮫ ﺑـﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت دورﻧﯽ ﺧود می‌کند، ﺑﮫ آن‌چه ﮐﮫ می‌گوید ﮔوش ﻓرا داده، ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑـرداﺷﺗﮫ و در ﻋوض ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺛﺑت اراﺋﮫ دھﯾد.ﺑﻌد از این‌که وی ﻣﺳﺋﻠﮫای ﺧﺻوﺻﯽ را اﺑراز ﻧﻣود، ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ اﯾن ﺑﮕوﯾد ﺧوب، این‌کهﭼﯾز ﺑدی ﻧﯾﺳت ﻣن ﺑدﺗر از این‌ها ﺑودم. ﯾﺎ ﻣن واﻗﻌﺎً آن ﭼﯾزیﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽﮐﻧـم. و آن ﭼﯾزی از داﺳﺗﺎن را ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﭘﺳﻧدﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. از ﻣﺳﺎﺋل ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ دوری ﮐﻧﯾد ﭼون ﻣوﺿـوع ﻟوس ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑـﮫ دﺳت اﻧداﺧﺗن ﺧواھد ﺷد. ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ می‌تواﻧﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫکسی آن‌ها را دﺳـت اﻧـداﺧـﺗﮫ و اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭻﮔﺎه ﺛﻣر ﺑﺧش ﻧﺧواھد ﺑود. ﺑﮫ او اﺟﺎزه دھﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ جانب‌دار اوھﺳﺗﯾد و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗش ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد. در ﺣﺎلی‌که ﻋﻣﻼً ﻧﺷﺎن می‌دھﯾد، ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ از او طرﻓداری می‌کنید. ﺑﺳﯾﺎری از زن‌ها ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ داﺳﺗﺎن‌های ﺷوھرﺷﺎن ﮔوش ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﭼﻘـدر در ﻣورد آن در اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت.آن‌ها طرﻓداری ﺷﺧص دﯾﮕری را می‌کنند. ﺑﺎ اﯾـن ﺣـﺎل ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع را از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺑﻧﮕرﯾد: اﮐﻧون زﻣﺎن درس دادن ﺑـﮫ او ﻧـﯾﺳت، ﺑﻠﮑﮫ زﻣـﺎن اﯾـﺟﺎد دوﺳﺗﯽ و ﻣودت اﺳت. وﻗﺗﯽ دو ﻧﻔر ﭘﯾﻣﺎن دوﺳﺗﯽ ﻣﯽﺑﻧدﻧد، ﺑـﮫ ﺗـﺑـﺎدل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود ﭘرداﺧﺗﮫ، و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺣﺳﺎس ﻧزدﯾﮑﯽ و آﺳودﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧـﻧد. اﯾن ﺟـﺎ ﺷـﻣﺎ در ﺣﺎل اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻔﺎھم ﻣﯽﺑﺎﺷﯾـد، اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھر دوی ﺷﻣﺎ ﺳﯾﺎره‌ای ﯾﮑﺳﺎن را اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده و در دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد. این‌که ﭼﮫ ﺗﻌدادی از ﻣردان اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدﯾد می‌نماﯾﻧد، ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز اﺳت. ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑـﮫ آن‌ها آﻣـوزش داده ﺷـده اﺳـت ﮐـﮫ ھـﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎﮐت ﺑـﺎﺷـﻧـد، اﯾـن ﺗـﺻور ﻏﻠط ﻧﯾز در ذھـﻧﺷﺎن ﭘروراﻧده ﺷـده ﮐﮫ ﺻﺣـﺑـت ﻧـﻣودن در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ دور از ﺷأن و ﻣﻧزﻟت ﻣردان بهﺷﻣﺎر می‌رود.ﻋـﮑس العمل‌های ﻣﺛﺑت و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت. اﮔر ﺑـﮫ اﯾـن ﻧـﺣو رﻓـﺗـﺎر ﻧـﻣﺎﯾﯾد، ﺷـوھر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ او را درک  و آﻧﮕﺎه ﺣﺗﯽ بیش‌تر و بیش‌تر از ذھﻧﯾﺎت‌ش  برای‌تان ﺧواھد ﮔﻔت.

ﮔذﺷﺗﮫ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد:

آﯾـﺎ ﺗـﺎ ﺑـﮫ ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﺷـوھـر ﺧـود گفت وگویی داﺷـﺗـﮫاﯾـد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮕوﻣﮕوھﺎی ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ، اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده، اذﯾت و آزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺷﻣﺎ روا داﺷﺗه و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣدﯾون ﺷﻣﺎ اﺳت، ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده ﺑﺎﺷـد؟ ﭼﻧـﯾـن ﻣـوﺿوﻋﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎً درھرراﺑطﮫای اﺗــﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗﻧد اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣـﺎﻧد، ﻣردھﺎ وﻗـﺗـﯽ آﻣـدﻧـش را ﺣـس می‌کنند، آﺷﻔﺗﮫ ﺣﺎل ﺷده و ﻋﻘب ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﻧد. وﻗﺗﯽ ﻣردی از اﯾن وﺣﺷت دارد ﮐﮫ صحبت‌هاﯾش درآﯾﻧده ﺗﺣرﯾف وﺳـوء ﺗـﻌﺑـﯾر ﺷده، ﺑﮫ دﯾﮕران ﮔـﻔﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺧودش ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﮔﯾرد، ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑـراﯾـش ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽﺷود. ﺗﻧﮭﺎ راه ﻋﺑور از اﯾن ﺗﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ اﯾن اﺳـت ﮐـﮫ ﺑداﻧﯾد آن‌چهﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده، و ھــرآن‌چه ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم داده و ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ، ﺷﻣﺎ ﻧﯾز درﮔـﯾـرش ﺑوده‌اﯾد. رواﺑط ھﻣﮕﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﻗص ھﺳﺗﻧد. ھﯾﭼﮑس ﺧوب ﻣطﻠق و ﯾﺎ ﺑد ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت. در واﻗـﻊ، ﺑﺟﺎی در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮫ ﻋـﻧـوان ﺷﺧﺻﯽ ﺑد ﯾﺎ ﺧوب، ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ نقش‌های ﺑﺎزی ﺷده در رواﺑط و ﻧﺣوه ﮔرﻓﺗﺎرشدن‌مان در نقش‌های ﮐﮫ ﻗدرت رھﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺧود را از آن‌ها ﻧدارﯾم، ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده ﺷوﻧد. ﺑـرای ﻣﺛـﺎل ﺑـرﺧﯽ از زن‌ها ﻋـﺎﺷق ﺑﺎزی ﻧﻣودن ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋﺷق ﺧود ھﺳﺗﻧد. آن‌ها ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدن و ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧودﺷﺎن و ﻧﯾز اﺣﺳﺎس ﻗدرﺗـﻣﻧدی در ﺑـراﺑـر ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود، اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﺧطﺎھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ او را ﺑﮭﺎﻧﮫ می‌کنند. در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﯾن روش ﻣدﺗﯽ او را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﮫ دارﻧد وﻟﯽ آن‌چه ﮐﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺗزﻟزل ﺑوده و در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﮑﺳت ﻗرار دارد. اﮔر می‌خواھﯾد اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗأﺳف ﺑﺎر زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ را ﺗﻐﯾـﯾـر داده و ﯾـﺎ از آن پیش‌گیری ﮐرده و ﺑﮫ ﺷوھرﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ راﺣت ﺑﺎ ﺷـﻣﺎ ﺣـرف ﺑـزﻧد، اﯾن راه را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد: ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﻣده ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را به عهده ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺣو در ﻣورد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ روی داده ﻣـﻣﮑن اﺳت دﺧﯾل ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد. اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺻر داﻧﺳﺗن ﺧود ﻧﯾﺳت. ﺑﮫ ﺷراﯾـط ﺑﺎ دﯾدی ﺑﺎز ﺑﻧﮕرﯾد. ﺑﮫ روی ﺗﻣﺎم ﻣﺳـﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ او درﺳت، ﻧﮫ ﻏﻠط اﻧـﺟـﺎم داده، ﺗﻣرﮐـز ﮐـﻧـﯾـد. اﮔـر ﻧــﯾﺎز ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ بیش‌تر داﺷﺗﯾد، ﻟﯾﺳﺗﯽ از آن‌چه ﮐﮫ در راﺑطﮫﺗﺎن ﻋﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت، و آن‌چه ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻋوض ﻧﺻﯾب ﺷـوھـرﺗـﺎن ﻧـﻣوده اﯾد، ﺗـﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾـد.ﺑـﮫ زﻣﺎن‌ھـﺎﯾﯽ ﮐـﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣرﺗﮑب ﮐوﺗﺎھﯽ و ﻗﺻورﺷده‌اﯾد، و ﺑﮫ راه‌ھﺎﯾﯽ ﮐـﮫ ھـر دوی ﺷـﻣﺎ ﺗـوﺳـط آن رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده‌اﯾد، ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷش دﯾﮕران ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻘط به‌سادگی داﻧﺳﺗن اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن‌چه در ﻣورد او ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ  و ﻧﯾز در ﻣورد ﺧـود ﺷﻣﺎ  ﺷﺎﯾد اﮐﻧون ﺣﻘﯾﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷﯾد. ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﻣﺎﻧدﮔﺎر و راﺳﺗﯾن ﻣﺳﺗﻠزم داﺷﺗن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﺎﻧدن در زﻣﺎن ﺣﺎل و ﻓراﻣوش ﮐردن ﮔذﺷﺗﮫ می‌باﺷد‌.

چندین ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﺷﯾرﯾنﺗر ﺷدن زﻧدﮔﯽ اﻣﺗﺣﺎن  ﮐﻧﯾد اﮔرﻓﺎﯾده ﻧداﺷت ﻣطﻣﺋن  ﺑﺎﺷﯾد ﺿرر ﻧدارد :

ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ دوﺳﺗش دارﯾد، اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﯾدا ﮐردن از اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای او اﺣﺗرام و ارزش ﻗﺎﺋﻠﯾد. ﺑوﺳﯾدن ھﻧﮕﺎمی‌که دﯾﮕران در ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد. ﺑوﺳﯾدن زﻣﺎنی‌که ﻣردم ﺷﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد، دﺳت‌ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮕﯾرﯾد،رﻓﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ دوﭼرﺧﮫ ﺳواری طوﻻﻧﯽ ﻣدت، یک ھدﯾﮫ وﯾژه،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب داﺷت، ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﯾد، وﻗت ﮔذراﻧدن در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر، رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ، ﻗدم زدن در ﺟﻧﮕل، ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھم، ﺿﺑط ﮐردن ﯾﮏ ﻧوار ﭘر از آھﻧﮓھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ، ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت‌تان، رؤﯾﺎھﺎی‌تان را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد، ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود در آﻏوش ﺑﮕﯾرﯾد، ﺑﺎ ھم روی ﻧﯾﻣﮑت ﭘﺎرک ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد،  ﻗدم ﺑزﻧﯾد، ﺑرای ﺻرف ﻏذا ﺑﯾرون ﺑروﯾد، ﭘﯾﮏ ﻧﯾﮏ ﺑروﯾد، ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد، از ھم ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد، اﺳﺗﺧر ﺑروﯾد، ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺧرﯾد وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد و ﻧزدﯾﮏ ھم ﺑﺎﺷﯾد، ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھم ﻏذا درﺳت ﮐﻧﯾد، ﺗﮑﺎلیف‌تان را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﯾد، ﺑرای ﯾﮏ ﺳﻔر ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد، ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑروﯾد، ﮐﯾﮏ ﺑﭘزﯾد، ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد، داﺧل ﻣوزه ﺑﭼرﺧﯾد، ﻓﻘط در ﮐﻧﺎر او ﺑﺎﺷﯾد، ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑرای دﯾﮕری ﺟﺎﻟب اﺳت و آن‌را اﻧﺟﺎم دھﯾد، ﺑﺎ ھم ورزش ﮐﻧﯾد، ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧﯾره ﺷوﯾد،اﺗوﻣﺑﯾل‌ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺷوﯾﯾد، ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﺑروﯾد، ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد، ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﮔوش دھﯾد، آھﻧﮓ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ او را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد، ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد، ﺑرای ھم ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد، ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد، ﺑﮫ ھم اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد، ﺧﺎﻧواده‌ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕررا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد، ﺑﺎ ھم ﺑﮫ کوه‌پیمایی ﺑروﯾد، در ﺣق ھم از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾد، ﺑﮫ ھم اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد، زﯾر ﻧور ﻣﺎه ﻗدم ﺑزﻧﯾد، ﺷﻌر ﺑﻧوﯾﺳﯾد، ﮔل ﺑﻔرﺳﺗﯾد، شام را در روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﻊ ﺻرف ﮐﻧﯾد، ﮐﻧﺳرت ﺑروﯾد، طﻠوع ﺧورﺷﯾد را ﺑﺎ ھم ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد، ﺳﺎﻟﮕرد ھﺎ را ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد، ﺑﮫ دﯾدن ﻣﻧﺎظر زﯾﺑﺎ ﺑروﯾد، ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی فیلم بنشینید، ﺑدون ﺳؤال ﺑرای ھم ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد، ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ زﯾﺑﺎ در ﮔوش دﯾﮕری زﻣزﻣﮫ ﮐﻧﯾد، دوﺳﺗﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑرای ھم ﺑﺎﺷﯾد، ﺑﺎ ھم ﺧوش ﺑﮕذراﻧﯾد، ﺑﺎ ھم ﺷوخی ﻛﻧﯾد، ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﺎﻣزه ﺑﺧﻧدﯾد، ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﺑﺎ وﻓﺎ ﺑﺎﺷﯾد، ھﻣدﯾﮕر را ﺗﺣت تأﺛﯾر ﻗرار دھﯾد. ۶۵-از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﯾﮑدﯾﮕر دوﺳت دارﯾد، ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد، ﮐﺗﺎب ﺑﺧواﻧﯾد و در ﻣورد آن ﺑﺎ ھم ﺑﺣث ﮐﻧﯾد، دوﺳﺗﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد، اﺳب دواﻧﯽ ﮐﻧﯾد، ﻏذای ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ دﯾﮕری را ﺑرای او درﺳت ﮐﻧﯾد، ﺑﺑﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی او را ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد، ﺑﮫ ھم ﻓﮑر ﮐﻧﯾد، ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾز اورا ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد،  ﺑﺎ ھم اﺳﮑﯾت ﮐﻧﯾد،ﻋﮑس دو ﻧﻔری ﺑﯾﻧدازﯾد.

همیشه با رفتارت امنیت و آرامش را به همسرت هدیه کن

به او اطمینان کن و تا وقتی که دلیل محکمی برای سوء اطمینان به تو ثابت نشده به او شک نکن و نگذار همسرت چنین احساسی کند. هیچ گاه به همسرت بی‌احترامی نکن حتی زمانی که از او عصبانی هستی. کوچک شمردن او پیش روی فرزندان آفت خانواده است. تو باید کاری کنی که فرزندتان به همسرت احترام بگذارد و همسرت باید طوری رفتار کند که فرزندتان به تو احترام بگذارد. هرچه بیش‌تر همسرت را درک کنی به او نزدیک‌تر می‌شوی. خانواده‌اش را خانواده خودت بدان. به همسرت نشان بده که به خاطر او حاضری نظر و تصمیمت را عوض کن. بگو و نشان بده که دوستش داری. هدیه حتماٌ نباید گرانقیمت یا به مناسبتی باشد. گاهی اوقات یک گذشت از اشتباه یا اختصاص زمان غیرمنتظره به وی از هر چیزی ارزنده‌تر است. اغلب ما وقتی از کسی عصبانی می‌شویم فقط بدی‌های او را به خاطر می‌آوریم اما بهتر است یادمان باشد که لحظات خوشی را هم با او داشته‌ایم. هنگامی علاقه همسرت را نسبت به خود بیش‌تر می‌کنی که بپذیری شادی و مشکلات او، شادی و مشکلات تو هم هست. اگر زندگیت را دوست داری به او سرکوفت نزن. دروغ گفتن به همسر می‌تواند مانند گام برداشتن در میدان مین، شخصیت و اعتبار تو را متلاشی کند. از اعتماد، محبت و مهربانی او سوء استفاده نکن. در مورد اختلاف‌ها و سوء تفاهم‌ها به گرمی با یکدیگر مذاکره کنید. لباس مورد علاقه او را بپوش و از عطری که دوست دارد استفاده کن. به علاقه‌مندی‌هایش توجه کن و همیشه سعی کن تا به آن‌ها برسد. اگر از موضوعی ناراحت و غمگین است، سعی کن در آن لحظات کنارش باشی. هیچ‌گاه روبروی هم قرار نگیرید، همیشه کنارهم و تکیه‌گاه هم باشید. لجبازی با همسر، لجبازی با روان، زندگی و آینده خود است. بی‌دلیل او را از علاقه‌مندی‌هایش دور نکن. با او آمرانه صحبت نکن، استفاده از کلماتی مانند لطفاً، خواهشاً، هرچی تو بگی و گناه و ضرری ندارد! هیچ گاه از شدت علاقه‌ات نسبت به او کم نکن زیرا بی‌اندازه در ذهن او و زندگی تو تأثیر منفی می‌گذارد. هر کار خوبی که برای همسرت قصد انجام دادنش را داشتی و به دلایلی محقق نشد صادقانه برایش تعریف کن. همیشه از خوبی‌های او سخن بگو، من این طرز فکر را قبول ندارم که با تعریف از همسر یا فرزندان آن‌ها را مغرور و سودجو می‌کنیم چراکه تعریف از حسنات دیگران باعث می‌شود تا او بفهمد که کار خوبش برای اطرافیان مهم است و برایش ارزش قائلند و آن را درک می‌کنند، همین دلیل خوبی برای ادامه و ارتقای آن کار خوب می‌شود. به همسرت در هر کاری انرژی مثبت بده و آشکارا برای موفقیتش دعا کن. برای احساساتش بیش از هرچیزی ارزش قائل شو. نزد دیگران مخصوصاٌ خانواده‌های‌تان او را کوچک نکن. زود در مورد او قضاوت نکن، با یکی دو بار نتیجه‌گیری نمی‌توان فوراٌ نظر قطعی صادر کرد چون شرایط و موقعیت‌های مختلف و خیلی چیزهای دیگر در نوع برخورد و رفتار افراد در زمان‌های مختلف متفاوت است که برای رسیدن به کلیات آن زمان و بررسی‌های زیادی لازم است. هیچ گاه همسرت را به عمد آزمایش نکن، سعی کن صبور و منطقی باشی و با زیر نظر داشتن او در شرایط طبیعی به خواسته‌ات برسی زیرا در آزمایش‌های عمدی به این علت که او از تو توقع چنین رفتار غیرمنتظره‌ای را نداشته احتمال دارد عکس‌العملی خلاف میل باطنی‌اش انجام دهد، ضمن این‌که از اعتمادش نسبت به تو شدیداٌ می‌کاهد. بهتر است چند مدتی یکبار در مورد رفتار و اعمال خود از یکدیگر نظر سنجی کنید، البته در صورتی که از ظرفیت انتقاد پذیری بالایی برخوردار هستید این کار را انجام دهید و به هیچ عنوان کار را به جرو بحث نکشانید تهدید او مانند شلیک به مغزِ زندگی مشترکتان عمل می‌کند. هنگام بروز مشکلات امید دهنده‌باش نه امید گیرنده. با هر مشکل کوچکی راه خودت را جدا نکن، صبور و مستحکم باش تا پایه‌های زندگیت قدرتمند باشد. از نبخشیدن اشتباه احساس افتخار نکن. هیچ‌گاه نگذار کار به جایی برسد که او تو را فردی قدرنشناس و بی‌معرفت بداند. از خانواده همسرت در هنگام بروز مشکلات دلجویی کن و یاری‌رسان آن‌ها باش.

گروه خبری کانون فرهنگی زنان سیستان

۷۸۶

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
انتهای پیام/

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *