پایگاه اطلاع رسانی بانوی بلوچ

۱۴۰۱-۰۴-۰۷

کارگاه آموزشی آیین همسرداری در شهرستان نیمروز برگزار گردید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

ﻛودﻛﺎن و ھﻣﺳررا دوﺳت ﺑدارﯾد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﮭرﺑﺎﻧﻰ ﻛﻧﯾد و ھرﮔﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻋده دادﯾد وﻓﺎ ﻛﻧﯾد زﯾرا آن‌ها‌ ﺷﻣﺎ را روزى دھﻧده ﺧود می‌دانند. (پیامبر اکرم ص)

به گزارش خبرنگار کانون فرهنگی زنان سیستان، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱ به همت کانون فرهنگی زنان سیستان در راستای خدمت گذاری به جامعه بانوان ، کارگاه آموزشی آیین همسرداری (رابطه سرد بعد از ازدواج)با کارشناسی سرکار خانم  فرحناز آذرسا و با حضور جمعی ازبانوان در روستای خراشادی شهرستان نیمروز  برگزار گردید.

خلاصه ای از مطالب ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

رابطه سرد بعد از ازدواج

اﮔر اﺣﺳﺎس می‌کنید ﺑﻌد از ازدواج رابطه‌تان ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن کمی ﺳرد ﺷده و ﻣﺛل گذشته ﮔرم و صمیمی نیستید نکات زﯾر را ﻋﻣل ﻛﻧﯾد. ﻣﺳﺎﯾل کوچک را ﺳرﺳری ﻧﮕﯾرﯾد زﺧم ﺑﺎ ﭘوﺷﺎﻧدن ﻣداوا ﻧﻣﯽ‌ﺷود ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎلجه ﺷود بلکه  ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﺎﻋث ﻋﻔوﻧت ﺑﯾﺷ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺗر ﻣﯽﺷود  در اﺑﺗدا دﻧدان ﺑﺎ  ﯾﮏ ﭘوﺳﯾدﮔﯽ  ﺳﺎده  ﺷروع  ﻣﯽﺷود  اﮔر به ﻣوﻗﻊ  ﻋﻣل ﮐﻧﯾم دﻧدان را ﻧﺟﺎت داده‌اﯾم  اﻣﺎ اﮔر در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻣل ﻧﮑﻧﯾم  به  ﻋﺻبﮐﺷﯽ  و در نهاﯾت ﮐﺷﯾدن دﻧدان ﻣﻧتهی خواهد ﺷد.  ﺷﺎﯾد به ﻧظرﺗﺎن ﺑرﺳد ﺑرﺧﻲ ﻣﺳﺎﯾل آﻧ‌ﻘدر کوچک هستند که نمی‌توانند ﺑﺎﻋث دﻋوا ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻛاملاً ﺑرﻋﻛس گاهی ﻧﮕذاﺷﺗن ظرف‌ها در ظرﻓﺷویی ﯾﺎ درآوردن ﻛﻔش در مکانی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب، ﺳﺑب دﻋواهای ﺑزرگی میﺷود. اﮔر ﻣﺳﺎﯾل ﻛوﭼک ﺑﯾن زوج‌ها ﺣل ﻧﺷود ﺗﺑدﯾل به یک مشکل ﺑزرگ خواهد ﺷد. ﭘس اﺟﺎزه ندهید مشکلات بی‌اھﻣﯾت ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺷﻣﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺷﻣﺎ را از ھم دور ﻛﻧد .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺎﯾل ﻛوﭼک را ﺑﯾن ﺧود ﺣل ﻛﻧﯾد به راحتی از ﭘس ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﺑزرگ‌ﺗر ﺑرمی‌آﯾﯾد.  به‌دﻧﺑﺎل راه‌ﺣل ﺑﺎﺷﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐﻧﯾد  هیچ‌گاه ﯾﮑدﯾﮕر را ﺣل ﻧﮑﻧﯾد.  به  ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد زﯾﺑﺎی‌ها و ﺣﺳﻧﺎت ﻋﺎدی ﻣﯽﺷوﻧد اﻣﺎھﯾﭻ ﮔﺎه زشتی‎ها و بدی‌ها ﻋﺎدی ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﻧﻣﯽﺗوان به آن‌ها ﻋﺎدت ﮐرد

ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﻧرژی آﻓرﯾن اﺳت: روی آﯾﻧﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد دوﺳت‌دارم ﺑﺎ رژ ﻟب وﯾﺎ ھر طورﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد  ﻧوآوریﮐﻧﯾد وھﻣﺳرﺗﺎن راﻏﺎﻓلﮔﯾرﮐﻧﯾد. در ﻋﺷق  ھﯾﭻ  ھدﯾﮫای ﺑﯾﺷﺗرازﻏﺎﻓﻠﮕﯾری ارزش ﻧدارد. اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﻧﺎدﯾده ﻧﮕﯾرﯾد  ﻣردان ﺑﺎ درﺳت ﻛردن ﻣﯾز ﺷﻛﺳﺗﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧد در ﺻورتی ﻛﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻛﻠﻣﺎت اﯾن ﻛﺎر را میﻛﻧﻧد. ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ زﻧﺎن و ﻣردان راه‌ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوتی از ھم ﺑرای ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت دارﻧد ﭘس ﺑﮫ ﺷﻛلی ﻛﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن از طرﯾق آن اﺑراز اﺣﺳﺎس میﻛﻧد اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد.  ﺷﺎﯾد ﺑﺎورﻧﮑﻧﯾد وﻟﯽ راه‌ھﺎی ﺳﺎده‌ای ﺑرای اﺑرازﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن وﺟود دارد و ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﺎرھﺎی ﻣﺣﯾراﻟﻌﻘوﻟﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﯾﮑﯽ از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرﺧﯽ زوج‌ھﺎ ﺑﻌد از آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک، ﻓراﻣوش ﮐردن اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ و ﮔذاﺷﺗن وﻗت ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت. ﮔوﯾﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻓدای روزﻣرﮔﯽھﺎ ﻣﯽﺷود. ﻏﺎﻓل از این‌که اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋث دورﺷدن و دﻟﺧوری زن و ﺷوھر از ﯾﮑدﯾﮕر و اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن آن دو ﻣﯽﺷود. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ﮔل، ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺣﺑت‌آﻣﯾز و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺣﺑت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ، ﻣﯽﺗوان ﻣﺷﮑﻼت و دلخوری‌ها را ازﺳرراه ﺑرداﺷت و زﻧدﮔﯽ ﺷﯾرﯾﻧﯽ را در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳر ﺧود در ﭘﯾش ﮔرﻓت ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺷﯾرﯾن و ﺟﺎﻟب اﺳت. ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﮑل او را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی روزﻣره را ﮐﮫ او رﻏﺑﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧدارد، اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺑرای او اﻧﺟﺎم دھﯾد و اﺣﺳﺎس او را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗن آن ﮐﺎر ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﺷود، ﻧظﺎرهﮔر ﺑﺎﺷﯾد.  ﺣس ﻗدرداﻧﯽ ﺧود را اﺑراز ﮐﻧﯾد. وﻗﺗﯽ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺳﺧتﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد، ﺑﮕذارﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗدردان زﺣﻣﺎت او ھﺳﺗﯾد. برای او دﻋﺎ ﮐﻧﯾد از ﺧداوﻧد ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در درﺳت اﻧﺟﺎم دادن ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ، او را ﯾﺎری ﮐﻧد. هم‌چنین ﮔﺎھﯽ اﺟﺎزه دھﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن اﯾن دﻋﺎ را ﺑﺷﻧود  اﯾن ﮐﺎر ﺳﺑب ﻣﯽﺷود ﺗﺎ او درﯾﺎﺑد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ او ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﻧﯾﺳت، ﺷﻣﺎ از ﺷﺧﺻﯽ ﺗواﻧﺎ ﺑراﯾش درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾد. ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی ﯾﺎ ﮔردش ﺑروﯾد ﺑﮕذارﯾد طﺑﯾﻌت ﺧﻠق و ﺧوی ﺷﻣﺎ را ﺑرای دوﺳت‌داﺷﺗن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد. ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﮔوش دھﯾد. اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد آن‌چه را در ذھﻧﺗﺎن ﻣﯽﮔذرد ﺑﺧواﻧد اﮔر ﻣوﺿوﻋﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑداﻧد، ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد.

ﺑﺎ ھم ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد زوﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧﻧد، ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد. این‌ها ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﻟطﯾف و ﺧﺎص ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ھر دو ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾزان ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه اھﻣﯾت دارد. ھرازﮔﺎھﯽ ﻏذای‌تان را زﯾر ﻧور ﺷﻣﻊ ﺑﺧورﯾد ﻏذای ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ او را ﺑﭘزﯾد و ﺷﻣﻊھﺎ را روﺷن ﮐﻧﯾد . زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﻣرﮐز و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻧﮕﺎه ﮐردن در ﭼﺷﻣﺎن ھم اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد.

ﭼطور ﯾﮏ ﺷﮑﺳت  ﺧورده را ﺗرﻣﯾم ﮐﻧﯾد:

ﺧﯾﻠﯽ وﻗت‌ھﺎ روابط‌مان ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد. اﮔر ﺑه ‌ﺧﺎطرﮐﺎری ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده ﯾﺎ ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ زده، ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد، ﻣﯽﺗواﻧد راﺑطﮫ را ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑﮫ رو ﮐﻧد. ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده ﻗﺎﺑل ﺗرﻣﯾم ھﺳﺗﻧد. اﻟﺑﺗﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت وﻗﺗﯽ راﺑطﮫای ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد، ﺑﺎﯾد اول از ﺧودﺗﺎن ﺳؤال ﮐﻧﯾد آﯾﺎ اﯾن راﺑطﮫ ارزش ﻧﺟﺎت دادن را دارد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد آن راﺑطﮫ را اداﻣﮫ دھﯾد؟ آﯾﺎ طرﻓﺗﺎن ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ او ﺑﻣﺎﻧﯾد؟ اﮔر این‌طور ﻧﯾﺳت، ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑرای ﺗرﻣﯾم راﺑطﮫﺗﺎن ﺑﺎ او، وﻗت ﻧﮕذارﯾد. از طرف دﯾﮕر، اﮔر ﺑرای دوﺳﺗﯽ و راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ﻓرد ارزش ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯾد و آن راﺑطﮫ ﺑرای‌تان اھﻣﯾت دارد، ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر طرﯾق ﻣﻣﮑن ﺗﻼش ﻻزم ﺑرای ﺗرﻣﯾم آن راﺑطﮫ را ﺻرف ﮐﻧﯾد. ﺳؤال این‌جاست ﮐﮫ ﭼطور ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد؟ اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن راه ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﺣﯾﺢ  را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد. اﮔرﻣﯽﺗواﻧﯾد رو درو ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد. اﮔر  ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑرای دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ او ارزش ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯾد و دوﺳت دارﯾد ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎ او ﺣرف ﺑزﻧﯾد. ﯾﮏ  ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ھﻣﺳرﺗﺎن  ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺑﺎﻻﺧره  ﺑﺎﯾد  از ﯾﮏ‌‌ﺟﺎ  ﺷروع  ﮐرد  ﺑﮫ ﯾﺎد  داﺷﺗﮫ  ﺑﺎﺷﯾد

ﻋﺷﻘﯽ  ﮐﮫ  اﺑراز  ﻧﺷود  ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت. برای او ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺳوءﺗﻔﺎهمات را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾد، ﺣﺎل ﺗﻘﺻﯾر ھر ﮐدام از ﺷﻣﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد . وﻗت ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻣﻘﺻر ﻧﯾﺳت، وﻗت آن اﺳت ﮐﮫ درک‌ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد و ﺑﮫ ھر راھﯽ ﮐﮫ ﺷده ﺑرای ﺑرﻗراری ﯾﮏ گفت‌ وگو و ارﺗﺑﺎط ﻋﻣﯾقﺗر زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد.

اﺟﺎزه دھﯾد طرف ﻣﻘﺎﺑلﺗﺎن ﻧظراﺗش را ﻣطرح ﮐﻧد. ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد ﻧظراﺗش ﺑرای ﺷﻣﺎ اھﻣﯾت دارد. اﯾن‌ را ‌ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن، واﻗﻌﺎ دوﺳت دارم دوﺑﺎره ﻧظرت را در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺑداﻧم و ﻗول ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺣرﻓت را ﻗطﻊ ﻧﮑﻧم ﭼون ﻓﮑر ﮐﻧم دﻓﻌﮫ ﻗﺑل وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای این‌که ھﻣﮫ ﺣرﻓت را ﺑزﻧﯽ دراﺧﺗﯾﺎرت ﻗرارﻧدادم ﻧﺷﺎن دھﯾد. ﺑﺎ اﯾن روش، ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﯾد طرف ﻣﻘﺎبل‌تان ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺣرف‌ھﺎﯾش ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت . وﻗﺗﯽ ﺣرف‌ھﺎی او ﺗﻣﺎم ﺷد، ﻧوﺑت ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد. در اﻧﺗﮭﺎ  ﺑﮫ  ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﮕوﺋﯾد  ﺑﺎز ھم  آﯾﺎ  ﻓﮑرﻣﯽﮐﻧﯽ  ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯽ؟ بعد ازاطﻣﯾﻧﺎن از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺳﺧن‌ھﺎی ھﻣﺳرﺗﺎن  ﺷروع  ﺑﮫ  ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد  اﮔر  ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت  ﻧﮑﺗﮫاﯾﯽ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد  ﻣﺷﮑل  ﺷﻣﺎﺳت  ﮔردن ھﻣﺳرﺗﺎن  ﻧﯾﺎﻧدازﯾد ﺑﻠﮑﮫ  ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧتﺑرداری ﺳﺎده ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐﻧﯾد. ﺧﺎﻧم‌ھﺎ  ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ  ﮐﺎرﺑردی درھﻧﮕﺎم  ﺻﺣﺑت  ﺑﺎ  ﺷوھرﺗﺎن اﮔرﻣﯽﺧواھﯾد  اﺛرﮔذارﺗر ﺑﺎﺷﯾد  دﺳت‌ھﺎی ﺷوھر ﺧود را ﺑﮕﯾرﯾد ﻣﺧﺻوﺻﺎٌ ﺑﺎزوھﺎی  ﯾﮏ ﻣرد  ﺣﺳﺎﺳﯾت  ﺟﺎﻟﺑﯽ  ﺑرای  ﺗوﺟﮫ و ﺗﻣرﮐز در ﻣردان  اﺳت. اوﻟﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣرف‌ھﺎﯾش را کاملاً ﻓﮭﻣﯾده‌اﯾد و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑﻌد از آن ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﻠﻣﮫ اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. زﯾرا آوردن اﯾن واژه، ﺑﺧش اول ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎن را  ﻣﻧﻔﯽ ﺧواھد ﮐرد. اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﮫ اﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ واﻗﻌﺎً ﺑﮫ ﺣرف‌ھﺎی او ﮔوش ﻧﻣﯽﮐرده‌اﯾد و ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر ﺑوده‌اﯾد ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺣرف زدن ﺧودﺗﺎن ﺷود. ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺟﻣﻠﮫ اوﻟﺗﺎن را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻠﮫای دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد: ﭼﯾزی ﮐﮫ درﻣورد حرف‌هایت ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎﻟب اﺳت ﯾﺎ ﻣﮭم اﺳت ﯾﺎ حرف‌هایت ﮐﺎملاً درﺳت ھﺳﺗﻧد و دوﺳت دارم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ از ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﺟﻣﻼت ﻣﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﺛل چطورﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐﻧﯽ؟ ﯾﮏ روش ﺧوب دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳؤال ﺑﭘرﺳﯾد: نظرت درﻣورد این‌که ﻓردا ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﯽ  ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎھم  ﺑﯾرون ﺑرﯾم و درﻣورد آﯾﻧده راﺑطﮫﻣﺎن حرف ﺑزﻧﯾم، ﭼﯾﺳت آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯽ ﺟزﺋﯾﺎت بیش‌تری درﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻣطرح ﮐﻧﯽ؟ وﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن و روﺷن ﮐردن ھر ﭼﮫ بیش‌تر اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم ﮐﻣﮏ ﮐﻧد. ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺣرف‌ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در اﯾن گفت وگو ﻣطرح ﮐﻧﯾد . ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت وﻗﺗﯽ ھر دو طرف ﻓرﺻت ﺑﯾﺎن ھﻣﮫ ﺣرف‌ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد، ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﮑﻼت و ﺳوءﺗﻔﺎهمات راﺑطﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و راﺑطﮫ ﺗرﻣﯾم ﻣﯽﺷود. ﺣداﻗل ﻣﯽﺗواﻧد ﺷروع ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺗرﻣﯾم راﺑطﮫ ﺑﺎﺷد. وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد، راﺣتﺗر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ راه ﺣل ﺑرای داﺷﺗن راﺑطﮫ ای ﺑﮭﺗر در آﯾﻧده ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد. ﺑرای ﺣل  ﯾﮏ  ﻣسئله ھﻣﯾﺷﮫ  اول  ﺑﺎﯾد  ﺻورت  ﻣسئله را  ﮐﺎﻣل ﻓﮭﻣﯾد.

آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد اﯾن ﭘرﺳﺷﯽ ﻗدﯾﻣﯽ وﻟﯽ ﺧـوب اﺳت: اﮔر ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق ﻧﺑﺎﺷﯾم ﭼﮕوﻧﮫ می‌تواﻧﯾم ﺑﺎ دﯾﮕران ﺻداﻗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ ﺑﮭﺗرﯾن روش ﮐﻣﮏ به‌ مردان ﺑرای ﺑﯾﺎن راﺣت اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺧود ﺷﻣﺎ راﺣـت ﺑـوده، طﺑـﯾﻌﯽ رﻓـﺗـﺎر ﻧـﻣـوده ﺻﺎدق ﺑوده و ﺟو ﮔرم و ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرﺷﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد. ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐـﮫ در زﻧـدﮔـﯽ ﺑـﺎ آن‌ها ﻣـواﺟـﮫ ﻣﯽﺷوﯾم اﻧﻌـﮑﺎس بخش‌های ﻣﺧﺗﻠف ﺧودﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎ اﻓرادی را ﺟذب ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھرﮐدام ﺑﻧﺣوی ﻣﺎ را در ﻋﺷق ورزﯾدن ﺑﮫ ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺧودﻣﺎن ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد. پس  ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔـﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال رﻓﺗﺎرش را ﭘﯾش ﺧواھد ﮔرﻓت. او ﺑﺻورﺗﯽ راﺣت و طﺑﯾﻌﯽ ﺻﺣﺑـت ﮐرده و اﺣﺳﺎﺳت واﻗﻌﯾش را اﺑراز ﺧواھد ﻧﻣود. ﺧود  را  روزیﺳﺎن ھﻣﺳر ﺧود  ﺑداﻧﯾد  رﺳول اﻛرم (ص): ﻛودﻛﺎن و ھﻣﺳررا دوﺳت ﺑدارﯾد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﮭرﺑﺎﻧﻰ ﻛﻧﯾد و ھرﮔﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻋده دادﯾد وﻓﺎ ﻛﻧﯾد زﯾرا آن‌ها‌ ﺷﻣﺎ را روزى دھﻧده ﺧود می‌دانند.

گروه خبری کانون فرهنگی زنان سیستان

۷۸۶

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
انتهای پیام/

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *